top of page

PEO Tech

ระบบหล่อลื่น

ระบบหล่อลื่น

ระบบหล่อลื่น

บริษัท พีโอเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปีค.ศ 1990  โดญเริ่มธุรกิจด้านการขายงาน ระบบและสารหล่อลื่นในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลและได้ขยายกิจการมายังด้าน งานพ่นกันสนิมให้กับโชว์รูมโตโยต้า อีซูซุ และศูนย์พ่นกันสนิม พร้อมจำหน่ายลูกล้อและรถเข็นให้กับโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้าต่าง โรงงานอาหารแปรรูปต่างๆ

 

เรามุ่งมั่นให้บริการที่ดี รวดเร็ว จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งไปข้างหน้าบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรมของสินค้าเรา พร้อมนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี พร้อมมีทีมงานคุณภาพไว้ให้คำแนะนำและบริการในด้านต่างๆ พร้อมรองรับบริการหลังการขายที่ท่านพึงพอใจ 

 

ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริการหลังการขายที่ดี คือ หัวใจสู่ความสำเร็จของเรา

ระบบหล่อลื่น

บริษัท พีโอเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปีค.ศ 1990  โดญเริ่มธุรกิจด้านการขายงาน ระบบและสารหล่อลื่นในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลและได้ขยายกิจการมายังด้าน งานพ่นกันสนิมให้กับโชว์รูมโตโยต้า อีซูซุ และศูนย์พ่นกันสนิม พร้อมจำหน่ายลูกล้อและรถเข็นให้กับโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้าต่าง โรงงานอาหารแปรรูปต่างๆ

 

เรามุ่งมั่นให้บริการที่ดี รวดเร็ว จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งไปข้างหน้าบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรมของสินค้าเรา พร้อมนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี พร้อมมีทีมงานคุณภาพไว้ให้คำแนะนำและบริการในด้านต่างๆ พร้อมรองรับบริการหลังการขายที่ท่านพึงพอใจ 

 

ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริการหลังการขายที่ดี คือ หัวใจสู่ความสำเร็จของเรา

ระบบหล่อลื่น

บริษัท พีโอเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปีค.ศ 1990  โดญเริ่มธุรกิจด้านการขายงาน ระบบและสารหล่อลื่นในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลและได้ขยายกิจการมายังด้าน งานพ่นกันสนิมให้กับโชว์รูมโตโยต้า อีซูซุ และศูนย์พ่นกันสนิม พร้อมจำหน่ายลูกล้อและรถเข็นให้กับโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้าต่าง โรงงานอาหารแปรรูปต่างๆ

 

เรามุ่งมั่นให้บริการที่ดี รวดเร็ว จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งไปข้างหน้าบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรมของสินค้าเรา พร้อมนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี พร้อมมีทีมงานคุณภาพไว้ให้คำแนะนำและบริการในด้านต่างๆ พร้อมรองรับบริการหลังการขายที่ท่านพึงพอใจ 

 

ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริการหลังการขายที่ดี คือ หัวใจสู่ความสำเร็จของเรา

ระบบหล่อลื่น

บริษัท พีโอเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปีค.ศ 1990  โดญเริ่มธุรกิจด้านการขายงาน ระบบและสารหล่อลื่นในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลและได้ขยายกิจการมายังด้าน งานพ่นกันสนิมให้กับโชว์รูมโตโยต้า อีซูซุ และศูนย์พ่นกันสนิม พร้อมจำหน่ายลูกล้อและรถเข็นให้กับโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้าต่าง โรงงานอาหารแปรรูปต่างๆ

 

เรามุ่งมั่นให้บริการที่ดี รวดเร็ว จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งไปข้างหน้าบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรมของสินค้าเรา พร้อมนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี พร้อมมีทีมงานคุณภาพไว้ให้คำแนะนำและบริการในด้านต่างๆ พร้อมรองรับบริการหลังการขายที่ท่านพึงพอใจ 

 

ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริการหลังการขายที่ดี คือ หัวใจสู่ความสำเร็จของเรา

bottom of page